Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI

(GLO)- Lời Tòa soạn: Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) là niềm cổ vũ, động viên; là động lực tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; là nền tảng, tiền đề để Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai bước vào nhiệm kỳ mới. Nhân dịp Xuân mới Tân Sửu 2021, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có cuộc trao đổi với Báo Gia Lai về vấn đề này.

* P.V: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đồng chí đánh giá như thế nào về thành công của Đại hội?

 

 Đoàn Chủ tịch Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đức Thụy
Đoàn Chủ tịch Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đức Thụy

– Bí thư Tỉnh ủy HỒ VĂN NIÊN: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sau một thời gian chuẩn bị nghiêm túc, tích cực, với sự tập trung của toàn Đảng bộ tỉnh và được sự nhất trí của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, từ ngày 27 đến 30-9-2020, Đảng bộ tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.

Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và nhất trí cao với Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; dự thảo Báo cáo tổng hợp tham gia ý kiến đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI.

 

Nhìn chung, Đại hội đã đánh giá toàn diện về kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và rút ra những kinh nghiệm sâu sắc, đúc kết thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Trên cơ sở đó, Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm tới với 17 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, trong đó đặc biệt nhấn mạnh 4 chương trình trọng tâm cần triển khai thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 53 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, trí tuệ, uy tín, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới để gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà giao phó. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bầu Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 18 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết, đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Có thể khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương; sự đoàn kết, nỗ lực, đóng góp đầy tâm huyết, trí tuệ của toàn Đảng bộ, quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

* P.V: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là một công trình tập thể được xây dựng bằng trí tuệ, tâm huyết, nguyện vọng và quyết tâm của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh. Thưa đồng chí, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) được triển khai thực hiện như thế nào?

– Bí thư Tỉnh ủy HỒ VĂN NIÊN: Trên cơ sở phát huy những thành tựu đã đạt được, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh xác định tiếp tục “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững quốc phòng-an ninh; năng động, sáng tạo; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên” và quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả 4 chương trình trọng tâm Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, gồm: Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực; Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch; Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (thứ 2 từ phải sang) trò chuyện với các đại biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Ảnh: Đức Thụy
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (thứ 2 từ phải sang) trò chuyện với các đại biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Ảnh: Đức Thụy

Để đạt được mục tiêu trên, Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, phát huy mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững; đặc biệt là tập trung thực hiện có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm ổn định tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng. Chỉ đạo phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng mô hình nông hội gắn với phát triển hợp tác xã kiểu mới; bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030, định hướng đến năm 2040.

Hồ Phú Mỹ (huyện Chư Prông). Ảnh: Phan Nguyên
Hồ Phú Mỹ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Phan Nguyên

Nâng cao chất lượng phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế, tập trung phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn ứng dụng công nghệ cao, bền vững. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp-xây dựng, chú trọng phát triển công nghiệp chế biến. Quan tâm đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là các đô thị. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế vào các tỉnh, vùng, quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững. Tăng cường quản lý nhà nước trong khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn.

Hai là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tập trung phát triển nguồn nhân lực gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Thực hiện tốt các chính sách về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chỉ số phát triển con người. Quan tâm thực hiện chính sách xã hội, giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất và đời sống. Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Khai thác, bảo tồn và tôn tạo các di sản văn hóa tiêu biểu gắn với phát triển du lịch. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao.

Ba là, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong đảm bảo quốc phòng-an ninh, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và hoạt động bổ trợ tư pháp.

Bốn là, đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng. Đa dạng hóa hình thức tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở đạt chuẩn về trình độ, có năng lực thực tiễn, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Năm là, phát huy vai trò, trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đổi mới quản lý, điều hành của chính quyền các cấp theo hướng công khai, dân chủ, thân thiện và gần dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; quan tâm phát huy dân chủ, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện tốt nội dung Sổ tay tuyên truyền cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

 

    Đồi chè xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh). Ảnh: Phạm Quý
Đồi chè xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh). Ảnh: Phạm Quý

Đặc biệt, để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt và cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết, phù hợp với từng đơn vị, địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc xây dựng dự thảo nghị quyết chuyên đề thực hiện 4 chương trình trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và chương trình hành động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết, khảo sát thực tế, dự thảo nghị quyết chuyên đề, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo tiến độ. Việc xây dựng nghị quyết chuyên đề phải xác định mục tiêu, chỉ tiêu từng năm, toàn khóa (2021-2025) và nguồn lực đảm bảo thực hiện nghị quyết.

Với khát vọng vươn lên, tôi mong muốn toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đề ra.

* P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

 

TRẦN DUNG (thực hiện)

Tin Liên Quan
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục