Chư Păh phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

Chư Păh phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Chư Păh đã phát huy tốt vai trò chủ th